top of page

TEAM GURBUX XI (Players 39)

1. GURBUX
2. RAHMATULLAH
3. INDERPAL
4. MRINAL D
5. JULIAN
6. ARCHANA
7. DIVNAIN
8. Z KHAN
9. HARDEEP
10.I SINGH
11.MEHDI
12.EJAZ
13.ERIC
14.SOKHI
15.RAJAN
16.RAMPI
17.SUDIP
18.NANDITA
19.BISHT
20.BABUN
21.DIVYAK
22.SAMIR
23.NOOMI
24.BHARAT
25.ISTIYAK
26.MANTA
27.SIRAJ
28.AYAZ
29.JAGRAJ
30.RAI
31.GURJEET

32.ANISH
33.D K GHOSH
34.PRADHAN
35.SUMIT
36.RASHID
37.MAITY
38.ROBBY
39.CHINMOY

TEAM CHETTRI XI (Players 38)

1. HIMANGSHU

2. CHETTRI

3. TAPAS

4. BANTI

5. SHERYAR

6. ROCK

7. AMAR

8. AKBAR

9. GULZAR

10.HARJOT

11.GARY

12.ASIM G.

13.SHANKAR

14.GURDEEP

15.RAJINDER

16.HANS

17.JAHAR

18.SANJOY

19.MRINAL

20.GAUTAM

21.PERVEZ

22.YADAV

23.PRATIM

24.KUM KUM

25.AJIT

26.NAZMUL

27.DINYAR

28.PERVEZ

29.POOJA

30.ALLAUDDIN

31.KHALID

32.KINKAR

33.CECILIA

34.JAVED

35.JASSAL

36.JAHANGIR

37.CLIVE

38.JAMAL

bottom of page